De Algemene Voorwaarden van de MasterCard® Prepaid Card

Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) behandelen de uitgave en het gebruik van de MasterCard® Prepaid Card. Lees deze AV heel aandachtig voordat je een contract met ons tekent. Je kunt een kopie van deze AV afdrukken of downloaden en deze bewaren voor verder gebruik. De laatste versie van deze AV kun je vinden op de website https://happyprepaids.nl/fashion/ of je kunt onze Klantenservice contacteren en hen vragen om je een kopie toe te sturen. Normaal gezien sturen wij je alle contractuele informatie via email naar het door jou geregistreerde email adres.

Naam, adres en commerciële hoofdactiviteit van de uitgever van de Prepaid Card:

De uitgever van deze Prepaid Card is de Novum Bank Limited (“NVM”), met kantoren op de 4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta’ Xbiex XBX 1403, Malta. Novum Bank Limited heeft een banklicentie uitgegeven door de Maltese Financial Services Authority (MFSA) en we zijn een kredietinstelling met een licentie van de MFSA, geregistreerd onder bedrijfsnummer C 46997. De commerciële hoofdactiviteit van NVM is prepaid kaarten.

Toepasbare wet, taal van de overeenkomst en beëindiging van de overeenkomst:

Deze overeenkomst is onderworpen aan en zal geïnterpreteerd worden volgens de Maltese wetgeving. Deze overeenkomst treedt in werking wanneer je deze AV aanvaardt op onze website.
Klachtenprocedure:

In overeenstemming met onze klachtenprocedure moet elke klacht die je wenst in te dienen in verband met onze diensten, schriftelijk naar ons gericht of bevestigd worden door een email te sturen naar: complaints@inprogress-web3.inprogress.novumbankgroup.com

Of door te schrijven naar:

Novum Bank Limited,
4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street
Ta’ Xbiex
XBX 1403,
Malta.

Indien je na ons antwoord op jouw klacht nog altijd ontevreden bent of indien je geen antwoord hebt gekregen binnen twee maanden nadat je een klacht hebt ingediend, kan je de klacht sturen naar de Consumer Complaints Manager bij de Malta Financial Services Authority. De klacht moet schriftelijk ingediend worden op het klachtenformulier dat je hier vindt: http://mymoneybox.mfsa.com.mt

Informatie omtrent jouw Prepaid Card

Jouw kaart is een Prepaid Card en is geen bankkaart of kredietkaart. Je moet daarom je kaart opwaarderen voordat je deze kunt gebruiken. Verantwoordelijkheid voor het programma van de Prepaid Card ligt bij NVM. Dat is jouw contractpartner voor de operationele implementatie en het beheer van het programma van de Prepaid Card. De Prepaid Cards worden uitgegeven en aangehouden door NVM. De kaart blijft ten allen tijden eigendom van NVM. Net zoals de kaart is ook het elektronisch geld waarmee je jouw kaart opwaardeert, uitgegeven door NVM. Het krediet voor het gebruik van een eventuele terugbetaling van de Prepaid Card wordt aangehouden door NVM.

Je kunt de prijzen van onze dienstverlening online bekijken door met jouw gebruikersnaam en wachtwoord in jouw rekening in te loggen. Lees ook heel aandachtig onze richtlijnen in verband met bescherming van persoonsgegevens. Deze richtlijnen informeren je omtrent de persoonlijke gegevens die we van jou mogen verzamelen en hoe en voor welk doel we die mogen verzamelen, verwerken en bewaren.

 1. Bestellen, activeren en opwaarderen van jouw Prepaid Card

Om wettelijk een contract te kunnen tekenen voor een Prepaid Card moet je minstens 18 jaar oud zijn en in de Europese Unie of in de Europese Economische Zone wonen. Je moet bevestigen dat alle gegevens die je opgeeft voor registratie waar zijn, volledig en niet misleidend. Je moet ons ook onmiddellijk informeren indien er een verandering optreedt in jouw persoonlijke gegevens. Je mag geen pseudoniemen of artiestennamen gebruiken. Je mag jouw kaart alleen opwaarderen via een bankrekening of een betaalkaart die op jouw naam staat. Het is ten strengste verboden om de fondsen van een derde partij te gebruiken om jouw Prepaid Card op te waarderen. Elke inbreuk tegen dit artikel zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw contractuele relatie met NVM. Wij behouden het recht om klanten te weigeren zonder daarvoor een reden op te geven. Nadat je jouw Prepaid Card ontvangen hebt, teken die dan onmiddellijk in het daarvoor bestemde vakje aan de achterkant van de Kaart. De PIN code van jouw Prepaid Card zal afzonderlijk toegestuurd worden. Om de Prepaid Card te activeren moet je de instructies volgen op de verpakking. Je kunt ook informatie omtrent het activeren van de kaart vinden op onze website. Je kunt de Prepaid Card direct nadat je deze hebt geactiveerd opwaarderen. Daarvoor bieden wij verschillende opties aan. Onze website https://happyprepaids.nl/fashion/ geeft ook meer informatie over hoe je de kaart kunt opwaarderen.

Opwaardeermogelijkheden voor jouw Prepaid Card kunnen verschillen. De opwaardeermogelijkheden maken geen deel uit van deze AV en kunnen op elk moment, zonder voorafgaand bericht, veranderd worden. Lees voordat je een opwaardeermogelijkheid kiest de Algemene Voorwaarden van de respectievelijke aanbieders van die mogelijkheid. Het is belangrijk om te weten dat deze AV enkel te maken hebben met die fondsen die door ons ontvangen zijn.

 1. Hoe kan de Prepaid Card gebruikt worden

Deze Prepaid Card is niet verbonden met jouw bankrekening. Er wordt geen rente uitbetaald op het saldo van deze Prepaid Card. De Prepaid Card is eigendom van NVM en kan niet aan een derde overgedragen worden.

Je kunt de Prepaid Card overal ter wereld gebruiken om geld op te nemen uit MasterCard® geldautomaten en om te betalen voor aankopen in winkels die betalingen aanvaarden van MasterCard® (“MasterCard® transacties”). Je kunt meer informatie vinden omtrent het gebruik van de Prepaid Card op onze website. Een Prepaid Card heeft een bepaalde limiet. Je kan de Prepaid Card slechts opwaarderen en gebruiken tot de limieten die daarvoor gesteld zijn door MasterCard®.

Na registratie en activatie kan je de kaart jaarlijks tot het wettelijke maximum opwaarderen. Alle limieten zijn per jaar dat de overeenkomst loopt van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als kaarthouder heb je het recht om deze limieten te verhogen. Je kunt meer informatie vinden omtrent deze limieten en hoe ze te verhogen op onze website https://happyprepaids.nl/fashion/

 1. Een MasterCard® transactie autoriseren

Door jouw Prepaid Card te gebruiken, geef je impliciet toestemming (autorisatie) om een betaling uit te voeren (= MasterCard® transactie). Voor dit doel moet ofwel:

 • een papier getekend worden waarop de details van de Prepaid Card staan, of
 • bij geldautomaten en, waar nodig, in winkels die MasterCard® aanvaarden of bij self-service kassa’s moet een PIN-nummer ingegeven worden, of
 • wanneer je zaken doet met bedrijven die MasterCard® aanvaarden, moeten de vereiste details van de Prepaid Card vermeld worden (bijvoorbeeld over de telefoon of online). In dit geval kan het noodzakelijk zijn om die specifieke autorisatieprocedure te gebruiken die door het bedrijf dat MasterCard® aanvaardt, aangegeven wordt.

Nadat de autorisatie gegeven wordt, kan de betaling niet meer gestopt worden. Wanneer een extra PIN-nummer of handtekening nodig is om autorisatie te geven, zal de autorisatie enkel gebeuren wanneer deze gegeven worden. Na autorisatie zullen we het bedrag van de transactie van het saldo op de Prepaid Card aftrekken zodra deze MasterCard® transactie is uitgevoerd. We mogen betalingen van Prepaid Cards weigeren indien a) we een specifieke indicatie hebben die aanduiden dat jouw Prepaid Card verkeerd en/of frauduleus gebruikt wordt, b) het saldo op jouw Prepaid Card op de datum dat de betaalopdracht werd ontvangen niet voldoende is om die opdracht en de daarmee verbonden kosten uit te voeren, c) de voorwaarden voor autorisatie van de betaling zoals die in onze Algemene Voorwaarden staan uitgelegd, niet uitgevoerd zijn, d) de Prepaid Card geblokkeerd is, of e) de uitvoering van de betaalopdracht een inbreuk zou zijn op de huidige wetgeving. Je zult van deze gevallen op de hoogte gehouden worden via de terminal waar je jouw Prepaid Card gebruikt, of door de handelaar die MasterCard® aanvaardt. We zijn verplicht tegenover bedrijven die MasterCard® aanvaarden om de transacties die je uitvoert met jouw Prepaid Card te betalen en we zullen die bedragen dus ook afboeken van het saldo van jouw Prepaid Card.

 1. Betaaltermijn

Nadat de betaalopdracht is ontvangen, moeten we er voor zorgen dat het bedrag van de opdracht ontvangen wordt door de acceptant, uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag.

 1. Jouw plichten in verband met samenwerking en voorzichtigheid

Nadat je jouw Prepaid Card ontvangen hebt moeten onmiddellijk alle nodige maatregelen worden getroffen om de kaart en het daarmee samenhangende PIN-nummer te beschermen tegen elk ongeoorloofd gebruik. Behandel de Prepaid Card net zo zorgvuldig als je eigen persoonlijke eigendommen. Geef de Prepaid Card dan ook niet aan een derde.

Onthoudt de PIN-code zodra je deze ontvangt en vernietig het papier waarop de code staat vermeld. Neem contact op met onze Klantenservice als je de code vergeten bent of indien je vermoedt dat iemand jouw code kent, zodat wij een andere code kunnen opsturen. Let op: aan het toesturen van een nieuwe PIN code zijn kosten verbonden. Je kunt ook een nieuwe code aanvragen op onze website. Je moet ons ook onmiddellijk waarschuwen indien je ontdekt of vermoedt dat één van de MasterCard® transacties op jouw Prepaid Card ofwel foutief ofwel zonder autorisatie werd uitgevoerd. Datzelfde geldt ook voor elk ander niet-geautoriseerd gebruik van jouw kaart of wanneer je jouw kaart of PIN-code verloren bent of wanneer die gestolen is. In zo’n geval blokkeren wij onmiddellijk de Prepaid Card. Er zullen kosten aangerekend worden voor het vervangen van jouw Prepaid Card. Het saldo van de verloren/gestolen Prepaid Card wordt automatisch overgeschreven naar de vervangende kaart.

Je bevestigt dat alle wetten worden nageleefd waar je aan onderworpen bent, inclusief maar zeker niet beperkend, alle belastingswetgeving en –regels, vereisten qua valutacontrole en registratie.

Je aanvaardt dat Novum Bank Limited gebonden is door wetgeving betreffende het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Je gaat ermee akkoord om Novum Bank Limited te voorzien van getrouwe, correcte en volledige informatie, inclusief en zeker zonder beperking, omtrent gevraagde identificatie- en verificatiedocumenten van de contracterende partijen en begunstigde eigenaars (inclusief andere kaarthouders en/of –gebruikers) en ook alle andere documentatie of informatie die in overeenstemming met zulke vereisten aangevraagd wordt.

Bij het uitvoeren van deze controles is het mogelijk dat je persoonlijke gegevens vrijgegeven worden aan kredietreferentie- en fraudepreventie-agentschappen. Het is mogelijk dat deze agentschappen een kopie van deze informatie bijhouden en een voetafdruk nalaten op jouw kredietdossier, hoewel deze voetafdruk zal bevestigen dat het onderzoek geen kredietcontrole betrof en niet uitgevoerd werd om een kredietaanvraag te ondersteunen. Dit is enkel een identiteitscontrole en zal dus geen negatief effect hebben op jouw kredietscore.

Je bevestigt dat al het geld dat gebruikt wordt om op de kaart te zetten en/of de kaart aan te kopen voortkomen uit wettelijke bronnen of activiteiten.

 1. Jouw betalingsverplichtingen

We zijn verplicht tegenover andere contractanten zoals banken en bedrijven die jouw Prepaid Card aanvaarden, jouw bestedingen gemaakt met jouw Prepaid Card te betalen ongeacht het saldo op jouw kaart. Aangezien jouw kaart een vooraf betaalde kaart is, moet je ervoor zorgen dat er voldoende geld op staat voor al jouw betalingen. Indien jouw kaart een negatief saldo heeft na verrekening van alle bestedingen, is het jouw plicht om het negatief saldo aan te vullen en en alle daarmee verbonden kosten te betalen.

We zullen je ten minste éénmaal per maand informeren omtrent alle kaarttransacties en alle daarmee verbonden kosten. Elke klacht of elk bezwaar dat je hebt tegenover handelaars waar je jouw Prepaid Card hebt gebruikt, moet u richten aan de desbetreffende handelaars.

Het is aan het oordeel van de Bank om te procederen tot de invordering en vereffening van de verschuldigde bedragen van de klant aan de Bank of haar aanverwante bedrijven of partners, tegen eventuele positieve saldo die op de kaart staat

 1. Hoe een Prepaid Card te blokkeren

We hebben het recht om tijdelijk alle of sommige functies en diensten van de Prepaid Card en de kaart zelf te blokkeren indien dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van de Prepaid Card of indien er vermoed wordt dat de kaart ofwel frauduleus ofwel zonder autorisatie gebruikt is. In het geval wij een kaart blokkeren, zullen wij je, waar mogelijk, voorafgaand daarvan op de hoogte stellen, of anders onmiddellijk nadat de kaart is geblokkeerd. We zullen ook de redenen voor het blokkeren meededelen tenzij we daarbij de wet zouden overtreden. We zullen de blokkering van de kaart opheffen of jouw Prepaid Card vervangen zodra de redenen voor het blokkeren zijn weggevallen en we zullen je daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Neem contact op met onze Klantenservice met een email zodra de redenen voor het blokkeren zijn verdwenen of indien je de blokkering wenst op te heffen.

 1. Terugbetaling in het geval van geautoriseerde MasterCard® transacties

Je zult van ons de terugbetaling van een betaald bedrag kunnen eisen indien je het gebruik van een Prepaid Card hebt geautoriseerd bij een bedrijf dat MasterCard® aanvaardt maar het exacte bedrag was niet duidelijk gemaakt op het moment van autorisatie en het bedrag was hoger dan wat je verwachtte gebaseerd op wat je voordien betaald hebt, in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en de omstandigheden van elk geval afzonderlijk. Koersschommelingen zullen niet in overweging genomen worden indien de overeengekomen referentiewisselkoers gebruikt werd.

Je moet ons een opsomming geven van de feiten aan de hand waarvan je denkt dat je recht hebt op terugbetaling. Na ontvangst van jouw verzoek zijn wij verplicht je het volledige bedrag binnen tien werkdagen nadat wij jouw verzoek om terugbetaling hebben ontvangen terug te betalen. Indien wij niet akkoord gaan met jouw uiteenzetting moeten wij je binnen dezelfde periode van deze beslissing op de hoogte brengen.

Jouw verzoek tot terugbetaling zal niet in beschouwing genomen worden indien je dat niet aangeeft binnen de acht weken nadat de betaling werd uitgevoerd.

 1. Terugbetaling in geval van een niet geautoriseerde MasterCard® transactie en in geval van de niet-uitvoering of foutieve uitvoering van een geautoriseerde MasterCard® transactie

In geval van een niet-geautoriseerde MasterCard® transactie kunnen wij niet de terugbetaling van onze kosten eisen. Wij moeten je onmiddellijk het volledige bedrag terugbetalen. Indien het bedrag van jouw Prepaid Card werd afgeboekt, dan zorgen wij ervoor dat het saldo op jouw Prepaid Card wordt aangevuld tot het niveau voorafgaand aan de transactie. Jouw verzoek tot terugbetaling aan ons zal worden verworpen indien je dat niet aan ons richt binnen maximum dertien maanden nadat de betaling werd uitgevoerd. Deze deadline verstrijkt zoals bepaald door de betaaldatum.

In geval van een niet-uitvoering van een niet-geautoriseerde MasterCard® transactie kan je de onmiddellijke terugbetaling eisen van het volledige bedrag. Indien het bedrag van jouw Prepaid Card werd afgeboekt, dan zorgen wij ervoor dat het saldo op jouw Prepaid Card wordt aangevuld tot het niveau voorafgaand aan de transactie. Je kunt ons ook verzoeken om een bedrag terug te betalen dat van jouw kaart gehaald werd als gevolg van een MasterCard® transactie die ofwel niet plaatsvond ofwel foutief was.

Indien de foutieve uitvoering de vorm aannam van een geautoriseerde MasterCard® transactie die de ontvanger slechts bereikte na de verstrijking van de implementatietermijn, dan zijn jouw vorderingen zoals vermeld hierboven uitgesloten. Indien je verlies lijdt als gevolg van de vertraging, dan zijn wij daarvoor verantwoordelijk.

Indien een geautoriseerde MasterCard® transactie niet of foutief werd uitgevoerd dan zullen wij deze MasterCard® transactie op jouw verzoek vernietigen en we zullen je op de hoogte brengen van het resultaat. Jouw vordering wordt verworpen indien je ons niet op de hoogte hebt gebracht van de niet-geautoriseerde of foutieve MasterCard® transactie binnen dertien maanden nadat die plaatsvond. De datum van kennisgeving met betrekking tot de betaaldatum is de definitieve verstrijkingsdatum van die periode.

 1. Terugbetaling in geval van niet-geautoriseerde MasterCard® transacties of in geval van de niet-uitvoering of foutieve uitvoering van een geautoriseerde MasterCard® transacties

In geval van een niet-geautoriseerde MasterCard® transactie, of in geval van een geautoriseerde MasterCard® transactie die niet heeft plaats gevonden of foutief werd uitgevoerd, kan je ons om compensatie vragen voor verliezen die niet reeds gedekt worden door Artikels 8 en 9 van deze AV.

Dit is echter niet van toepassing indien de schending van verplichtingen niet onze fout was. We zijn verantwoordelijk voor elke fout van een derde partij die door ons is gecontracteerd om namens ons op te treden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de fout van een derde partij die door jou werd gekozen voor het gebruiken van de kaart.

Indien je zelf hebt bijgedragen tot het verlies door jouw gedrag dan zullen de principes van gedeelde verantwoordelijkheid de mate bepalen waarin jij en wij dit verlies moeten dragen. Verantwoordelijkheid onder dit artikel van de AV zal beperkt blijven tot 12.500 euro per MasterCard® transactie. Deze limiet op het bedrag is niet geldig in geval van niet-geautoriseerde MasterCard® transacties waarbij we schuldig zijn aan grove of opzettelijke nalatigheid voor risico’s die wij specifiek overnamen. Jij, als kaarthouder, moet de omstandigheden aantonen waar je een vordering op baseert.

Jouw vordering op ons wordt verworpen indien je ons niet uiterlijk dertien maanden na de niet-geautoriseerde of foutieve MasterCard® transactie hebt geïnformeerd. De datum van kennisgeving met betrekking tot de betaaldatum is de definitieve verstrijkingsdatum van die periode. Je mag ook verantwoordelijkheid vorderen na deze periode indien je deze deadline niet kon respecteren door omstandigheden buiten jouw invloedssfeer.

 1. Jouw verantwoordelijkheid voor niet-geautoriseerde MasterCard® transacties tot en na de blokkeringsbevestiging

Indien je jouw Prepaid Card of PIN-code verliest, indien de kaart gestolen werd of op enige andere manier is kwijtgeraakt en indien dat resulteert in een niet-geautoriseerde MasterCard® transactie, dan ben je zelf verantwoordelijk voor alle verliezen tot de dag dat de kaart geblokkeerd werd met een maximum van 150 euro, onafhankelijk van het feit of de kaart verloren werd, gestolen of op enige andere manier werd kwijtgeraakt.

Indien een niet-geautoriseerde MasterCard® transactie wordt uitgevoerd voordat de kaart geblokkeerd werd zonder dat jouw Prepaid Card of PIN gestolen, verloren of op enige andere manier werd kwijtgeraakt dan ben je niet verantwoordelijk voor het geleden verlies tot een maximum van 150 euro indien je jouw verplichtingen schond en de Prepaid Card of PIN niet veilig had opgeborgen.

Je bent niet verplicht om dit verlies te compenseren indien je niet in staat was om een blokkeringsaanvraag op te sturen, omdat wij je verzekerden van de mogelijkheid om de blokkeringsaanvraag te ontvangen met als gevolg dat het verlies plaats vond.

Indien de niet-geautoriseerde MasterCard® transacties plaats vond voor de blokkeringsaanvraag en indien je jouw verplichtingen om zorg te dragen voor jouw kaart en PIN schond met grove of opzettelijke nalatigheid zoals beschreven in deze AV of indien je frauduleus handelde, dan ben je verantwoordelijk voor het volledige verloren bedrag. Je kan schuldig zijn aan grove nalatigheid indien je naliet om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van ofwel de diefstal of het verlies van jouw bezittingen, of van het feit dat ze misbruikt werden, indien jouw PIN op de kaart zelf geschreven stond of samen met de kaart bewaard werd of indien de PIN aan een ander persoon werd meegedeeld en het misbruik het gevolg was van diefstal.

Zodra het verlies of de diefstal van de Prepaid Card, het misbruik of enig ander niet-geautoriseerd gebruik van de Prepaid Card of de PIN aan ons is meegedeeld, nemen wij alle verantwoordelijkheid over voor alle verliezen die daarna geleden worden als gevolg van MasterCard® transacties. Indien je frauduleus handelde, dan ben je ook verantwoordelijk voor de verliezen na de blokkeringsaanvraag.

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het kan voorkomen dat het tijdelijk onmogelijk is om jouw Prepaid Card te gebruiken, bijvoorbeeld tijdens routine-onderhoud van het systeem. In zo’n geval is het best mogelijk dat je tijdelijk jouw Prepaid Card en/of onze diensten niet of slechts beperkt kunt gebruiken. Wij zullen ons uiterste best doen om de gevolgen voor het gebruik van onze diensten en jouw Prepaid Card zo beperkt mogelijk te houden.

We zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat toegewezen kan worden aan een ongewone of onvoorziene gebeurtenis die buiten onze wil om plaats vindt, waarover wij geen controle hebben en waarvan wij de gevolgen niet konden vermijden of voorzien, ondanks dat wij alle mogelijke voorzieningen hadden getroffen net zo min als wij verantwoordelijk zijn voor alle verliezen door ons veroorzaakt bij het volgen of naleven van wettelijke verplichtingen.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor producten of diensten aangekocht met jouw Prepaid Card. Ook dragen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor agenten die de MasterCard® transactie niet correct uitvoeren of die een autorisatie niet annuleren tenzij wij een inbreuk gepleegd hebben op onze verplichtingen.

 1. Termijn van overeenkomst / geldigheid van jouw Prepaid Card

Deze overeenkomst is van onbepaalde duur tenzij geannuleerd in overeenstemming met deze AV of de huidige wetgeving. Jouw kaart is oorspronkelijk geldig tot de vervaldatum. Indien je jouw kaart niet geannuleerd hebt drie maandrn voor de vervaldatum dan zullen wij je op tijd en voor de vervaldatum een nieuwe Prepaid Card opsturen (tegen vergoeding). Het saldo op jouw Prepaid Card wordt automatisch overgeboekt naar jouw nieuwe Prepaid Card. Contacteer onmiddellijk onze Klantenservice indien jouw Prepaid Card niet meer geldig is en je jouw nieuwe Prepaid Card nog niet ontvangen hebt.

 1. Recht op terugtrekking

Je mag schriftelijk (bijv. brief, fax, email) de aanvraag voor jouw registratie/ deze overeenkomst intrekken binnen twee weken en zonder enige verantwoording. Deze deadline begint te lopen op de dag dat je deze geschreven informatie ontvangt, maar niet voor de overeenkomst vastgesteld is.

Onmiddellijke verzending van kennisgeving van terugtrekking wordt beschouwd als voldoende om aan de deadline van terugtrekking te voldoen. Iedere kennisgeving van terugtrekking moet verstuurd worden naar:

Novum Bank Limited, 4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta’ Xbiex XBX 1403, Malta.
E-mail adres: info@giftcardsolutions.com

In geval van een definitieve terugtrekking zul je uitsluitend moeten betalen voor de diensten of voordelen die je effectief van ons ontvangen hebt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Dit kan dan ook leiden tot een situatie waar je aan alle contractuele verplichtingen moet voldoen voor de periode tot aan de terugtrekking.

In geval van een definitieve terugtrekking zal je nog altijd recht hebben op die bedragen die je aan ons gestort hebt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de bedragen waar hierboven naar verwezen wordt.

Alle verplichtingen voor terugbetalingen moeten zo vlug mogelijk nageleefd worden en zeker binnen 30 dagen. Deze deadline start nadat je de verklaring voor intrekking hebt opgestuurd en voor ons begint deze wanneer wij die verklaring ontvangen.

 1. Annulatie

Je mag deze overeenkomst annuleren door een geschreven kennisgeving te sturen naar onze Klantenservice. De kennisgeving moet gestuurd worden naar:

Novum Bank Limited, 4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta’ Xbiex XBX 1403, Malta.
E-mail adres:  info@giftcardsolutions.com

Wij zijn gerechtigd jouw kaart onmiddellijk te annuleren vanwege een dringende reden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de situatie waarbij we kennis hebben van het feit of vermoeden dat je opzettelijk foute informatie hebt verstrekt die relevant is voor de voorziening van onze diensten onder deze overeenkomst. Nadat wij jouw kaart geannuleerd hebben, zullen wij geen kosten of vergoedingen terugbetalen die je al gemaakt hebt tot het moment waarop de kaart geannuleerd werd. Je bent enkel dat deel van de periodieke vergoedingen verschuldigd tot de dag dat deze overeenkomst geannuleerd werd. Je zult een terugbetaling ontvangen van de vergoedingen die je op voorhand hebt betaald pro rata de termijn die overblijft na de annulering van deze overeenkomst.

Na annulering van de kaart, wordt ze geblokkeerd. Het saldo op jouw kaart wordt over geboekt naar een bankrekening van jouw keuze. Deze informatie dien je ons schriftelijk door te geven. Een overboeking naar een buitenlandse bankrekening zal enkel op jouw uitdrukkelijk verzoek uitgevoerd worden en alle kosten zullen verrekend worden met het over te boeken bedrag.

 1. Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten voor MasterCard® transacties en voor het opwaarderen en activeren van jouw Prepaid Card, voor het sturen van een nieuwe PIN-code of voor het vervangen van jouw Prepaid Card en de basis voor de berekening van wisselkoersen kunnen gevonden worden in de samenvatting van kosten, die deel uitmaakt van deze overeenkomst. In het geval er wijzigingen aangebracht worden in deze kosten, zullen de bepalingen omtrent aanpassingen aan deze overeenkomst geldig zijn. Je kunt ook een overzicht van al onze kosten en vergoedingen vinden op onze website. We trekken onmiddellijk alle kosten af van het saldo op jouw Prepaid Card zodra deze gemaakt worden. Indien je met jouw Prepaid Card geld opneemt bij een geldautomaat is het mogelijk dat extra kosten en supplementen zullen worden doorbelast door de uitbater van de geldautomaat of andere daarmee verbonden financiële instellingen.

Indien je jouw Prepaid Card gebruikt om aankopen te doen of geld op te nemen in een andere munt dan de Euro, dan wordt dat bedrag omgezet in Euro tegen onze wisselkoers zoals die geldig was op de dag van de transactie. De wisselkoers wordt bepaald door de dagelijkse MasterCard® wisselkoers met daaraan toegevoegd de toeslag op wisselkoersen zoals die vermeld staat in de kostentabel. Elke verandering in de wisselkoers gebeurt onmiddellijk en zonder dat je hiervan vooraf in kennis wordt gesteld.

Mocht een MasterCard® transactie uitgevoerd worden zonder dat er voldoende geld op de kaart staat, dan moet je zelf de kosten betalen voor de mislukte betaling tenzij er bewijs is dat je niet schuldig was aan de mislukte betaling.

Wanneer er op de kaart gedurende 30 dagen geen geld staat, dan zal er naar een e-mail gestuurd worden met de vraag om fondsen te zetten op je kaart en deze te her-laden. Wanneer de kaart dan 14 dagen nadat die mail werd gestuurd nog steeds niet is herladen, dan zal de kaart gesloten worden. Indien betalingen onbetaald blijven op de kaart 30 dagen nadat we gevraagd hebben deze te betalen, dan wordt je kaart ook afgesloten. NVM behoudt het recht om andere acties te ondernemen bovenop of in plaats van zulk een actie met de bedoeling te trachten zulke betalingen toch te kunnen ontvangen.

 1. Terugbetaling

Je hebt ten allen tijden het recht om het geld op jouw kaart ofwel gedeeltelijk ofwel volledig terug te vragen. Zend ons daarvoor een email of bel ons, om te zeggen dat je een terugbetaling wilt en hoeveel je terug wilt ontvangen. Het geld zal overgeboekt worden naar een Nederlandse bankrekening in jouw naam. Het is ook mogelijk dat wij kosten in rekening zullen brengen indien je terugbetaling vraagt voor de beëindiging of verstrijking van deze overeenkomst of indien je terugbetaling vraagt meer dan één jaar na de verlengings- of einddatum van deze overeenkomst. Extra maandelijkse administratieve kosten zullen worden toegepast voor een terugbetaling die meer dan één jaar na de beëindiging of verstrijking van deze overeenkomst wordt aangevraagd. Voor meer informatie omtrent kosten, raadpleeg de kostentabel op onze website.

 1. Aanpassingen aan deze overeenkomst

Wij zullen je ofwel schriftelijk ofwel via email op de hoogte brengen van aanpassingen aan deze overeenkomst uiterlijk twee maanden voordat deze van kracht worden. Wij veronderstellen dat je akkoord gaat met deze veranderingen indien je ons van jouw afwijzing niet op de hoogte brengt voordat deze veranderingen van kracht worden. Deze manier van goedkeuring wordt speciaal benadrukt wanneer wij je van aanpassingen op de hoogte brengen. Je kunt deze overeenkomst zonder kennisgeving en gratis annuleren als je dat doet binnen de deadline voor kennisgeving. Wij zullen ook speciaal verwijzen naar dit recht op annulering wanneer wij je van aanpassingen op de hoogte brengen. Aanpassingen gemaakt om de wetgeving na te leven worden onmiddellijk van kracht of vanaf de dag van kennisgeving.
Klik hier om de Algemene Voorwaarden MasterCard® te downloaden